کاهش نسبت آب به سیمان و تاثیر آن در نفوذ پذیری بتن

New Doc 1 1 2

با توجه به وجود حفرات مویینه در بتن، کاهش نسبت آب به سیمان از تخلخل بتن کاسته و ضریب نفوذپذیری آن را کاهش می دهد. با تجه به نمودار فوق در نسبت های آب به سیمان پایین تر از 0.4 عملا بتن نفوذ ناپذیر بوده و تنها با استفاده از مواد روانساز برای جبران کارپذیری بتن، بتن حاصل یک بتن آب بند خواهد بود.