Maff Stamina 400

Maff Stamina 400

  • معرفی
  • کاربرد
  • نحوه و میزان مصرف
  • مشخصات
  • دستورات ایمنی

فوق روان کننده و کاهنده شدید آب
  بر پایه مخلوطی از پلیمر هایMaff Stamina 400
مصنوعی ساخته شده است و سبب پراکندگی عالی ذرات سیمان گردیده و در صورت صحیح بودن طرح اختلاط سبب هیچ گونه جدایشی در بتن نمی گردد.
 به طور خاص برای افزایش و Maff Stamina 400
حفظ کارپذیری بتن در دماهای بالا تنظیم شده است.

استاندارد
ASTM C494 TYPE A,F

کاربرد

    بتن حجیم
    بتن آماده
    تهیه بتن با کارایی و ماندگاری اسلامپ بالا
    بتن با زمان حمل بالا
    سازگار با میکروسیلیس

نحوه و میزان مصرف
0.3  تا 5/1 کیلوگرم به ازا هر 100 کیلوگرم سیمان.
 را تنها پس از انجام انجام آزمون Maff Stamina 400
عملی و در نظر گرفتن شرایط محیطی و کارپذیری مناسب مخلوط بتن می توان تعیین کرد.

مشخصات
•    نوع : مایع
•    دانسیته : 0.020 ± 1.22
•    رنگ : قهوه ای تیره
•    7  ±  2 : PH
•    غلظت یون کلراید : صفر


بسته بندی
مخزن : 1000 لیتری
گالن : 20 لیتری

دستورات ایمنی
•    باید از یخ زدن محصول جلوگیری شود.
•    در صورت انجماد، خواص آن پس از ذوب شدن کامل و هم زدن قابل بازیابی است.
•    مدت ماندگاری : 12 ماه
•    شرایط ماندگاری : بین 5 تا 35 درجه سانتی گراد

pdf download