Maff Celar 1000

Maff Celar N

Maff Celar Normal

افزودنی بتن برای هوای سرد

Maff Celar Normal با توجه به استانداردهای موجود فاقد کلر بوده و با تسریع عمل هیدراتاسیون باعث افزایش مقاومت اولیه بتن شده و از یخ زدن آن جلوگیری می کند.

Maff Celar1100 با توجه به میزان مصرف گیرش بتن را از حدود 12 ساعتع به حدود 4 ساعت تقلیل می دهد.

استاندارد

ATM C494 – C , BS 5075 – Part 1

کاربرد

 • همه انواع سیمان ها
 • · قطعات پیش ساخته سنگین
 • بتن پیش تنیده
 • بتن آماده مصرف
 • تمام بتن هایی که نیاز به مقاومت های اولیه بالایی دارند
 • ساخت و سازهای سنتی و معمول

بسته بندی

مخزن : 1000 لیتری

بشکه : 220 لیتری

گالن : 20 لیتری

نحوه و میزان مصرف

درجه هوای محیط

(سانتی گراد)

درصد وزنی افزودنی بر اساس وزن سیمان مصرفی در عیارهای مختلف بتن
عیار 300 عیار 350 عیار 400
0 to -5 2.5 % 2% 1.5 %
-5 to -10 3% 2.5% 2 %
-10 to -15 5% 4 % 3 %

مشخصات

 • نوع : مایع
 • · دانسیته : 1.22
 • · رنگ : زرد
 • ·: 8PH
 • غلظت یون کلراید : 0.1 %

دستورات ایمنی

 • با محصولات اسیدی مخلوط شود.
 • مدت ماندگاری 18 ماه .

Maff Celar N

Maff Celar Normal

افزودنی بتن برای هوای سرد

Maff Celar Normal با توجه به استانداردهای موجود فاقد کلر بوده و با تسریع عمل هیدراتاسیون باعث افزایش مقاومت اولیه بتن شده و از یخ زدن آن جلوگیری می کند.

Maff Celar1100 با توجه به میزان مصرف گیرش بتن را از حدود 12 ساعتع به حدود 4 ساعت تقلیل می دهد.

استاندارد

ATM C494 – C , BS 5075 – Part 1

کاربرد

 • همه انواع سیمان ها
 • · قطعات پیش ساخته سنگین
 • بتن پیش تنیده
 • بتن آماده مصرف
 • تمام بتن هایی که نیاز به مقاومت های اولیه بالایی دارند
 • ساخت و سازهای سنتی و معمول

بسته بندی

مخزن : 1000 لیتری

بشکه : 220 لیتری

گالن : 20 لیتری

نحوه و میزان مصرف

درجه هوای محیط

(سانتی گراد)

درصد وزنی افزودنی بر اساس وزن سیمان مصرفی در عیارهای مختلف بتن
عیار 300 عیار 350 عیار 400
0 to -5 2.5 % 2% 1.5 %
-5 to -10 3% 2.5% 2 %
-10 to -15 5% 4 % 3 %

مشخصات

 • نوع : مایع
 • · دانسیته : 1.22
 • · رنگ : زرد
 • ·: 8PH
 • غلظت یون کلراید : 0.1 %

دستورات ایمنی

 • با محصولات اسیدی مخلوط شود.
 • مدت ماندگاری 18 ماه .

Maff Cure FA

ژل